Anneli skriver

Divine Truth

Klicka här för att komma till en sida med länkar till alla svenska översättningar av Divine Truth-dokument.

Här nedanför finner du en svensk översättning av Jesus och Marias (nutida namn Alan John Miller och Mary Suzanne Luck) egen beskrivning av vad Divine Truth är.

Originaltexten på engelska hittar du om du går till DivineTruth.com, och i menyn till vänster väljer “Introduction”, där du sedan kan bläddra dig igenom alla olika nedanstående stycken under olika undermenyer.

Upptäckten av Divine Truth:s läror:

Frågor om Guds sanning, vilket också kallas gudomlig sanning, universell sanning, absolut sanning eller vetenskapliga fakta.

Det här avsnittet är till för att ge dig en korrekt sammanfattning av Divine Truth-lärorna. Så småningom kommer det finnas många sidor i det här avsnittet, jämte introduktionsvideor, ljudinspelningar och transkriberade texter, vilka introducerar dig till våra läror, och ger dig en riktig bild av vad vi i själva verket lär ut, snarare än den falska information om oss som ofta förekommer i massmedia, och på internet. Även många personer som har lyssnat på Divine Truth-lärorna i flera år feltolkar ofta det vi säger, på grund av sina egna förutfattade meningar och åsikter, och vi vill ge de som inte är bekanta med våra läror en korrekt sammanfattning över källinformationen.

Hur Divine Truth-lärorna upptäcktes

Divine Truth är Guds sanning, den absoluta, vetenskapliga sanningen om universum så som Gud känner den. Den har funnits lika länge som Gud, och fortsätter att finnas vare sig mänskligheten upptäcker den eller försöker ignorera den, vilket vi ofta gör.

Mänskligheten har ända sedan den skapades gått igenom en process med att upptäcka denna sanning, genom kollektiva och personliga upplevelser av att födas på planeten, och sedan växa inom ramverket som utgörs av Guds universella lagar.

Historiskt sett har mänskligheten engagerat sig i upptäckten av Guds sanning genom experimentering, ofta oavsiktligt, men ibland på ett organiserat och planerat vis. På grund av den här vanligen oorganiserade processen har mänsklighetens upptäckt av Guds sanning ofta gått långsamt framåt, och den har olyckligtvis översållats av delvisa sanningar. Därigenom känner genomsnittsmänniskan fortfarande inte till majoriteten av Guds sanningar.

Upptäckten av Guds sanning

Under det första århundradet föddes en man som ville upptäcka Guds sanning. Hans föräldrar var Josef och Maria från Nasaret, och han fick av dem namnet Jesus av Josef (Jesus, son till Josef, ursprungligen Yeshua Ben Yoseph). En stor mängd felaktig information finns nu på Jorden om den här mannen, delvis på grund av att hans upptäckter missförståtts, delvis på grund av överdrifterna om hans liv, och delvis på grund av att den historiska verkligheten har förvrängts med tiden på Jorden.

Jesus fick lära sig av sina föräldrar och de som utbildade honom i judaism att tro på en vred och hämndlysten Gud. Men han kände personligen att Gud måste vara bättre än någon människa, och i synnerhet mer utvecklad i kärlek än någon människa. Han kände också att Gud, om Gud var kärleksfull, skulle ha skapat ett sätt för mänskligheten att kunna ha en relation med Gud och kommunicera med Gud. Den kommunikationen skulle därför ge ett snabbare sätt att upptäcka Guds sanningar på.

Jesus använde sig av en process med vetenskapliga experiment för att upptäcka vilken metod Gud hade för att kommunicera med Sina barn. Han gav den ännu oupptäckta metoden namnet “Vägen”, det enda sättet eller den enda vägen som en människa kunde kommunicera med, och ta emot kärlek och sanning från Gud.

Han såg på Gud som hela mänsklighetens kärleksfulla förälder, och därför gjorde han några grundläggande antaganden om Gud innan han utvecklade sina experiment. Han antog att Gud är kärlek, Gud känner till all sanning, att Gud vill ha en relation med alla Sina barn, och att Gud vill dela med sig av Sin kärlek och sanning till alla Sina barn. Jesus kände att även om han inte personligen visste säkert om någon av dessa antaganden stämde, så var de den enda logiska slutsatsen, om Gud alls existerade.

När han var 18 år gammal visste han att han hade upptäckt “Vägen”, eftersom han hade påbörjat en relation med Gud, och han hade nu en växande kapacitet att förstå Guds sanningar, och ta emot Guds kärlek, vilket han insåg att ingen omkring honom hade. Han började uppmuntra alla omkring sig att använda sig av samma experiment. Han blev den första personen i människans historia på Jorden som hade en sådan relation med Gud, och han såg sin egen roll i att bli den som lärde ut “Vägen” till resten av mänskligheten.

Experimentet

Jesus visste att varje experiment som han skulle utveckla för att hitta “Vägen” behövde kunna användas av ett litet barn. Det skulle behöva vara enkelt, och att Gud, om Gud älskade, skulle ha skapat ett sätt som var naturligt för ett barn att utveckla, om dess omgivning och föräldrar tillät det att göra det. Han tillbringade mycket tid med barn, observerade dem och undersökte hur de var mot varandra när inte föräldrarna påverkade dem.

Inom sig själv märkte han också att han kunde känna andras känslor, och märkte att andra, i synnerhet vuxna, hade förträngt den här naturliga förmågan till kontakt och förståelse mellan människor på ett känslomässigt plan. Han trodde att experimentet skulle behöva uppriktiga, mänskliga känslor och en kärleksfull önskan på något vis, som vänds till Gud.

I slutänden insåg han att processen med hans egen kommunikation med Gud hade börjat långt innan han personligen hade blivit medveten om metoden. Gud hade redan utbildat honom, och allt som behövdes var att förstå processen så att han kunde dela med sig av den till andra. Han kände igen sin egen hjärtevarma längtan efter Gud, Guds kärlek och Guds sanning, och han insåg att Gud hade svarat varje gång den längtan fanns där. I de stunderna hade hans egna känslor överväldigats av de oändligt mycket starkare känslorna som kom från Gud.

Jesus kallade dessa hjärtinnerliga, uppriktiga känslor av att ha en önskan efter Gud och Guds kärlek för “bön”. Varje gång han experimenterade med hjälp av sin egen vilja att inom sig skapa en uppriktig, sanningsenlig längtan och önskan efter Gud och Hennes kärlek, så svarade Gud, och överväldigade Jesus med känslor varje gång. Och vid varje tillfälle insåg Jesus att han kunde förstå mer om Gud, Guds lagar och universumet omkring sig.

Så experimentet var bönen.

Uppdagad kunskap

När Jesus bad så avslöjades kunskapen som Gud har om universum, mänskligheten och andra fakta för honom, genom hans kommunikation med Gud kring varje område. Jesus påbörjade då processen med att försöka påvisa för andra att denna gudomliga sanning var tillgänglig även för dem, så länge de använde samma metod för att ta kontakt med Gud som han hade upptäckt.

Uttalanden om Guds sanning om Gud.

Det finns en stor mängd information i ämnena Gud, Guds natur, egenskaper och kännetecken, och Guds känslor, men den här information är inte, och kommer aldrig att bli, komplett, på grund av Guds oändliga natur. Avsikten med den här sidan är att ge introducerande information om Gud.

Många uttalanden om Gud som har gjorts av religiösa rörelser på Jorden är i själva verket hädelser mot Gud. Mänskligheten ger Gud egenskaper och kännetecken som inte finns i Gud. De flesta människors tanke om Gud är mycket ologisk och full av motsägelser, när det gäller att beskriva Guds egenskaper och natur.

Guds existens

 • Gud existerar
 • Gud existerar utanför och oberoende av det skapade universumet
 • Gud är en entitet, och inte en kvalitet, egenskap eller en förmåga
 • Gud är universums högst stående Översjäl

Guds personliga egenskaper

 • Gud har personliga egenskaper och förmågor som kan urskiljas genom sin kvalitet
 • Guds personliga egenskaper och förmågor ter sig för människan oändliga, och logiskt sett är de med största sannolikhet oändliga i verkligheten, och de kan inte definieras mängdmässigt av människan
 • Guds högst stående förmåga är kärleken
 • Guds kärlek är perfekt
 • Gud är inte Guds egenskaper och förmågor, utan är snarare entiteten som har egenskaperna och förmågorna; t.ex. kan Gud sägas vara kärlek (Gud är kärlek) på så vis att Gud är kärleken personifierad, men kärleken är inte Gud, utan snarare en av de många egenskaperna eller förmågorna hos Gud
 • Guds andra förmågor är bland annat den högst stående kunskapen, visdomen, kraften och rättvisan
 • Gud har den högst stående logiken, och är något inte logiskt så hör det inte till Gud
 • Gud har maskulina och feminina egenskaper och kännetecken, är perfekt i sina sexuella egenskaper och kan sägas vara både Modern och Fadern
 • Gud är allvetande och allsmäktig

Guds personliga känslor för Sina barn

 • Gud skapade varje människosjäl direkt, och alla människor, vare sig de är syndare eller helgon, är Guds barn (se även rubriken “Guds skapelse”)
 • Gud önskar sig i synnerhet en kärleksfull, personlig relation med Sina barn
 • Gud har gjort lagar som gör det möjligt att ha en kärleksfull, personlig relation med Gud (se även rubriken Guds lagar)
 • Gud känner alla Sina barn och vill att alla Hennes barn ska känna Henne
 • Gud har inga favoriter bland Sina barn, utan alla barn är lika mycket värda
 • Gud bestraffar inte något barn i evighet, utan önskar snarare och har gjort det möjligt för alla barn att få försoning
 • Gud skapade ett universum där alla barn kan leka, och det universumet är inte begränsat till det fysiska universum vi kan se med mänskliga ögon

Guds kommunikation med Sina barn

 • Gud kommunicerar direkt med varje barn genom en själsbaserad kommunikation
 • Varje barn kan bara kommunicera med Gud genom att använda samma typ av själsbaserad kommunikation
 • Själsbaserad kommunikation är emotionell, snarare än intellektuell, och kommer genom känslorna, och inte tankarna
 • Gud kommunicerar inte med en röst som kan höras med den fysiska kroppen. Alla på Jorden som hävdar att de “hör” Gud hör inte Gud, utan snarare hör de en annan person i andevärlden som påstår sig vara “Gud”.
 • Gud kommunicerar inte med en röst som kan höras med andekroppen. Alla i andevärlden som hävdar att de “hör” Gud hör inte Gud, utan hör snarare en annan person i andevärlden som de inte kan se.
 • Gud kan inte ses med de fysiska ögonen, inte heller med andekroppens ögon. Gud kan endast “ses” genom människosjälens själsbaserade uppfattningsförmåga.

Vad Gud inte är

 • Gud är inte själva universum, snarare skapade Gud universum och lagarna som styr det.
 • Gud är inte Jesus, snarare är Jesus bara en människa, och inte en del av Gud.
 • Gud är inte bara kärlek, snarare är kärleken den högst stående egenskapen eller förmågan hos Gud. Gud har många andra egenskaper.
 • Gud har inga fel, och kan inte göra några misstag, och i synnerhet kan inte Gud göra några misstag vad gäller kärlek.
 • Gud är inte arg eller vred, snarare är Gud vänlig, medkännande, omtänksam och kärleksfull.
 • Gud straffar inte, snarare önskar Gud att alla Hennes barn ska vara fria från smärtan och lidandet som de skapar genom att välja att bryta mot Guds lagar.
 • Gud är inte ansvarig för det mänskliga lidandet, snarare vet Gud att mänskligheten har skapat sitt eget lidande genom att använda sin vilja så att den arbetat emot Guds kärlekslagar. När de lagarna inte följs uppstår konsekvenser som läggs på människans själ. För att bli av med lidandet måste mänskligheten ta ansvar för sina egna skapelser.
 • Gud är inte okänslig eller likgiltig inför människors lidande, snarare har Gud gjort lagar som, när människan använder dem, har kraften att frigöra mänskligheten både individuellt och kollektivt från smärta och lidande.

Uttalanden om Guds sanning om Guds kärlek.

Kärlek är Guds primärt definierande egenskap, och det är den känslan hos Gud som ger kraft åt Guds oföränderliga lagar, Guds sanning och hela universum.

Många uttalanden om Guds kärlek som görs av religiösa och new age-rörelser på Jorden är i själva verket hädande mot Gud. Mänskligheten förser Gud med egenskaper och kännetecken som inte finns i Gud utan snarare bara finns i människor.

Guds kärlek är inte antropomorfisk. De flesta människors tankar om Guds kärlek är mycket ologiska och fulla av motsägelser, eftersom människans nuvarande tillstånd har allvarliga skador i sin kärlek.

Kvaliteter hos Guds kärlek

 • Guds högst stående egenskap är kärlek
 • Guds kärlek är perfekt
 • Guds kärlek är en känsla hos Gud
 • Guds kärlek är barmhärtig, nåderik, medkännande, vänlig, omtänksam, varsam och förstående
 • Guds kärlek är den primära energin i rörelse (engelska: e-motion) och kvaliteten hos Gud
 • Guds kärlek är alltid i harmoni med Guds sanning, och utan Guds kärlek kan inte Guds sanning existera
 • Guds kärlek definierar Guds personlighet, natur och Guds andra egenskaper och förmågor
 • Guds kärlek är känslan hos Gud som ger kraft åt alla Guds kärleksfulla lagar
 • Guds kärlek är den känsla som skapade universum och alla Guds skapelser
 • Guds kärlek är den primära kraften som utlöser evolutionen av Guds universum och alla Guds skapelser
 • Guds kärlek kan delas med och kännas av alla individuella människosjälar
 • Guds kärlek omvandlar människans själ från sitt naturliga, skapade, dödliga tillstånd till det gudomligt omvandlade odödliga tillståndet
 • Guds kärlek kan inte definieras i kvalitet eller kvantitet eftersom ingen varelse i universum ännu har upptäckt hela kvaliteten eller kvantiteten hos Guds kärlek
 • Guds kärlek är med största sannolikhet oändlig och obegränsad i sin kvantitet, precis som Gud är oändlig och obegränsad
 • Guds kärlek är med största sannolikhet oändlig och obegränsad i sin kvalitet, precis som Gud är oändlig och obegränsad

Guds personliga känslor för Sina barn

 • Guds kärlek var den känsla som direkt skapade Guds kärleksfulla lagar som styr universum och människans interaktioner med universumet
 • Guds kärlek var den känsla som var direkt orsak till att Guds skapande av universum blev en lekplats för alla Guds barn, vars universum inte är begränsat till det fysiska universumet som vi kan se med mänskliga ögon
 • Guds kärlek var den känsla som direkt skapade varje människosjäl, och alla människor, vare sig de är syndare eller helgon, är Guds högst älskade barn
 • Gud önskar ha en kärleksfull, personlig relation med alla Sina barn
 • Gud önskar dela med sig av Guds sanning, den absoluta vetenskapliga sanningen, till alla Sina barn
 • Gud önskar ha en ständig kommunikation med varje barn
 • Gud känner alla Sina barn och vill att de ska känna Henne

Vad Guds kärlek inte är

 •  Guds kärlek är inte villkorlig; snarare ges Guds kärlek till alla som har en uppriktig önskan och längtan efter att ta emot den
 • Guds kärlek är inte själva Gud; snarare är Gud kärlek en emotionell egenskap eller kvalitet som entiteten Gud har
 • Guds kärlek är inte uppoffrande och kräver ingen uppoffring; snarare är Guds kärlek välgörande, medkännande, förlåtande och förstående
 • Guds kärlek är inte krävande eller tuff; snarare är Guds kärlek generös, tillåtande, vårdande och vänlig
 • Guds kärlek är inte den enda kvaliteten Gud har; även om kärlek är den högst stående egenskapen eller förmågan hos Gud, så har Gud många andra egenskaper
 • Guds kärlek gör inga misstag; allt som händer oss individuellt och kollektivt som en följd av Guds kärlek och Guds kärleksfulla lagar i perfekt funktion
 • Guds kärlek är aldrig arg eller vred; snarare så är ilska och vrede känslor som skapats av människor, och Gud har aldrig haft inom sig eller uttryckt någon ilska eller vrede
 • Guds kärlek har inga favoriter bland sina barn; utan snarare värderas alla barn lika mycket
 • Guds kärlek är inte bestraffande, snarare önskar Gud att alla hennes barn ska vara fria från smärtan och lidandet som de skapar genom att välja att bryta mot Guds lagar
 • Guds kärlek straffar inte något barn för evigt; utan snarare önskar Guds kärlek, och har gjort det möjligt med, försoning åt alla barn
 • Guds kärlek kan inte hindra det mänskliga lidandet; snarare vet Gud att mänskligheten skapade sitt eget lidande genom att använda sin vilja så att den arbetat emot Guds kärlekslagar, och de lagarna har konsekvenser som läggs på människans själ när den bryter mot dem. För att få bort sitt eget lidande måste mänskligheten ta ansvar för sina egna handlingar, och se att smärta och lidande kan återkallas genom att vi har en längtan efter att söka Guds kärlek och sanning
 • Guds kärlek är inte hårdhjärtad eller likgiltig inför mänskligt lidande; snarare har Gud gjort lagar som, när människan använder dem, har kraften att befria mänskligheten individuellt och kollektivt från smärta och lidande
 • Guds kärlek kan inte uppfylla mänskliga beroenden; snarare vet Gud att mänskliga beroenden är mänskliga önskningar som motsätter sig Guds kärlekslagar, och de måste avlägsnas av människan om han/hon önskar vara lycklig
 • Guds kärlek kan inte anpassa sig till mänskliga förväntningar; snarare vet Gud att mänskliga idéer och koncept om kärlek har allvarliga fel, och om Gud agerade som människor på Jorden gör för närvarande, så skulle själva universum förstöras.

Uttalanden om sanning om Guds sanning.

Det finns en oändlig mängd information tillgänglig om ämnet Guds universella sanning. Den här sidan är avsedd att innehålla introducerande information om Guds sanning.

Guds sanning har alltid en vetenskaplig, praktisk och logisk grund och bas.

Många uttalanden om Guds sanning (gudomlig sanning, universell sanning, absolut sanning) som gjorts av religiösa rörelser på Jorden är i själva verket hädande mot Guds natur och har ingen likhet med den universella sanningen. Mänskligheten skiljer vanligen på andligt relaterade saker från vetenskapliga fakta, och det här misstaget gör att människor håller fast vid idéer, koncept och föreställningar som påvisbarligen är falska.

Kvaliteter hos Guds sanning

 • Guds sanning är oändlig och kan inte inneslutas i något ändligt material eller någon ändlig varelse. En enda person eller en enda bok kan inte innehålla all Guds sanning.
 • Guds sanning är av sig själv, en särstående sak, och medger inga variationer eller modiferingar. Guds sanning är ett vetenskapligt faktum, och existerar vare sig människor har upptäckt eller inte.
 • Guds sanning och kärlek är alltid i perfekt harmoni och utan sanning kan inte kärleken vara komplett. All Guds sanning innehåller harmoni med kärlek, logik och vetenskapliga fakta.
 • Guds sanning kompromissar inte och kan inte kompromissa, inte av fredsskäl. Eftersom Guds sanning också är ett oföränderligt, vetenskapligt faktum, så kompromissar inte Guds sanning och den kan heller inte kompromissa av något skäl.
 • Guds sanning i sig själv, med all kraft och kunskap den har som sin grund, kommer inte tvinga en man/kvinna att acceptera den mot sin vilja. Guds sanning hedrar den fria viljans gåva som skänkts till mänskligheten, och den tvingar sig inte på mänskligheten. Istället behöver mänskligheten utveckla en villighet att upptäcka Guds sanning innan den kan upptäckas, bevisas och accepteras.
 • Guds sanning kommer aldrig och kan aldrig anpassa sig till mäns eller kvinnors föreställningar. Istället kommer män och kvinnor att frivilligt behöva acceptera och anpassa sina egna föreställningar efter Guds sanning när väl Guds sanning har upptäckts och bevisats.
 • Guds sanning leder till frihet. Guds sanning, när den väl har upptäckts och accepterats, leder till förmågan att uppleva mer handlingsfrihet. Handlingar som motsätter sig Guds sanning kommer med tiden alltid att begränsas av Guds lagar.
 • Guds sanning leder till en existens utan rädsla. Rädsla är resultatet av att inte veta Guds sanning, t.ex. när mänskligheten inte visste att Jorden var rund, så trodde de att det var farligt att färdas till havs.
 • Guds sanning skadar inte någon eller någonting. I själva verket leder Guds sanning, när den har upptäckts, accepterats, förståtts och utövats, alltid till mindre skador fysiskt, sexuellt, emotionellt och andligt.
 • Guds sanning tillåter inte lögnen, oavsett vad det kostar. Guds sanning försöker alltid göra så att mänskligheten blir medveten om den, och när mänskligheten avvisar Guds sanning leder det till smärta och lidande för mänskligheten. Priset för smärta och lidande är följden av att Guds sanning inte tillåter lögnen.
 • Att leva utan att vara i harmoni med Guds sanning leder till påföljder eller konsekvenser. Varje vägran att acceptera Guds sanning har sin egen påföljd eller konsekvens, eftersom Guds sanning är den universella lagen.
 • Guds sanning påvisas genom handlingar, som stöds av evidens som är vetenskapliga, emotionella, fysiska och andliga. Guds sanning är inte teoretisk, enbart en föreställning eller magisk, utan kan snarare bekräftas genom evidens från alla livets områden.

Guds sanning i praktiken

När jag förstår att Guds sanning är oändlig, så vet jag att:
 • Gud besitter den absoluta sanningen, och eftersom Gud är oändlig, så är också den oändliga sanningen oändlig
 • Guds sanning kan logiskt sett inte innefattas av en bok eller en person
 • Ingen enda av Guds skapelser vet hela den absoluta sanningen och kommer aldrig att göra det
 • Jag kommer aldrig att till fullo upptäcka all sanning
 • Jag kommer aldrig veta allting på ett fullständigt vis
 • Jag kommer i all evighet att utvecklas i min kännedom om Guds sanning, och närmare Gud
 • Det kommer alltid göras misstag när det gäller vår kunskap
 • Det är möjligt att vara perfekt i sin kärlek utan att veta allting
 • Jag bör inte motsätta mig nya upplevelser eller kunskap
 • Jag kommer alltid lära mig mer
 • Jag bör följa mina önskningar i harmoni med kärleken utan att låta rädslan för de möjliga konsekvenserna begränsa mig
 • Jag ska låta mig konfronteras och töjas ut intellektuellt och emotionellt hela mitt liv
När jag förstår att Guds sanning är av sig självt, en särstående sak, och inte tillåter några variationer eller modifieringar, så:
 • Förstår jag att personlig “sanning” är, och måste vara, utbytbar, något som alltid anpassas för att stämma in med Guds sanning
 • Förstår jag att om jag vägrar acceptera Guds sanning så är den mest sannolika orsaken att jag är rädd
 • Vet jag att Guds sanning aldrig uppdateras, eftersom den alltid har varit och alltid kommer vara sanningen
 • Vet jag att när jag väl har tagit emot Guds sanning så kommer den aldrig behöva modifieras, t.ex. så har sanningen om lagen om aerodynamik alltid funnits, men människan förstod den inte förrän nyligen
 • Accepterar jag känslomässigt att Guds sanning är fast och oföränderlig
 • Försöker jag inte “förhandla” med Gud om sanningen
 • Klagar jag inte över att Guds lagar känns tuffa och kompromisslösa
 • Försöker jag inte undvika konsekvenserna av konfrontationen mellan Guds sanning och mitt eget tillstånd, min egen föreställning och upplevelse
 • Känner jag att Guds universum är kärleksfullt, och att smärta är följden av min personliga disharmoni med Guds sanning
När jag förstår att Guds sanning och kärlek alltid är i perfekt harmoni, och att kärleken inte kan vara komplett utan sanningen, så:
 • Kan jag se att kärleken inte kan vara komplett eller ens möjlig om sanningen inte existerar
 • Förväntar jag mig inte att ta emot Guds kärlek när jag undviker Guds sanning i mitt liv
 • När jag inte tar emot Guds kärlek, så vet jag automatiskt att det beror på att jag inte är i harmoni med Guds sanning
 • Jag vet att jag inte är kärleksfull när jag inte talar sanning eller när jag undanhåller sanningen
 • Jag skyller inte på andra för min oförmåga att ta emot Guds kärlek eller sanning
 • Jag har ingen önskan om att övertyga mig själv om att jag tar emot Guds kärlek när jag inte gör det
 • Jag önskar inte hjälpa andra att undvika sanningen
När jag förstår att Guds sanning inte kompromissar och inte kan kompromissa, inte ens för fredens skull, så;
 • Vet jag att Gud inte ändrar och inte kommer att ändra på sanningen för att passa mig eller min egen förståelse
 • Accepterar jag alltid Guds sanning när den läggs fram och bevisas logiskt för mig
 • Vägrar jag att kompromissa med Guds sanning i mitt vardagsliv, inte ens för att få fred eller av lämplighetsskäl
 • Inte ens om det ser ut som att jag kommer behöva “förlora” något så kompromissar jag aldrig med sanningen
 • Jag är inte rädd för att “ge upp” beroenden eller bekvämligheter som inte är i harmoni med Guds sanning
 • Jag vägrar att anpassa mig efter andra personers beroenden för att få fred eller personliga fördelar
 • Jag vägrar att runda av hörnen på sanningen för att göra sanningen mer godtagbar för andra
 • Jag agerar i harmoni med Guds sanning i alla lägen, även när jag är rädd eller skräckslagen
 • Jag försöker inte nå en gemensam, intellektuell grund med människor som är rasande eller hatiska
 • Jag älskar alla människor tillräckligt mycket för att säga sanningen även om det innebär att jag förlorar deras vänskap eller gillande
 • Jag vet att känslor som baseras på bitter ilska och hat orsakas av mitt emotionella motstånd mot Guds sanning
 • Jag känner aldrig att något som hör till att upptäcka sanningen är för svårt eller tar för mycket tid i anspråk
När jag förstår att Guds sanning i sig själv, med all kraft och kunskap den har som sin grund, inte kommer tvinga en människa att godta den mot sin vilja, så;
 • Vet jag att även om jag kan ta personlig ställning för sanning och kärlek, så kan jag aldrig slåss för sanning eller kärlek
 • Vet jag att den fria viljans lagar är heliga och dyrbara eftersom inte ens Gud någonsin skulle tvinga en person
 • Vet jag att krig, hat, avundsjuka och ilska alla är följden av en person som vill tvinga andra att acceptera “deras” sanning
 • Vet jag att om jag slåss för “sanningen”, så går jag bort från kärleken, och desto mer smärtsamt blir mitt liv
 • Vägrar jag att tvinga eller manipulera andra till att göra vad jag vet är harmoniskt med Guds sanning och kärlek
 • Respekterar jag den fria viljans gåva i alla människor, även när de väljer att använda den fria viljan till synd (ur harmoni med kärleken)
 • Så respekterar jag den fria viljans gåva även när andra väljer att skada mig med sin vilja
 • Försöker jag inte manipulera andra ens när jag lätt skulle kunna göra det då jag känner till deras känslor
 • Tvingar jag inte människor att acceptera sanningen, utan svarar snarare på deras önskan om att ta emot sanning
 • Använder jag aldrig “sanning” om andra för att ge till mina egna beroenden eller få personliga fördelar
 • Manipulerar jag aldrig andra eller händelser genom att undanhålla delar av sanningen
 • Försöker jag aldrig tvinga en person att göra något som de inte önskar göra
När jag förstår att Guds sanning aldrig anpassar och aldrig kommer anpassa sig till människors föreställningar, så;
 • Önskar jag agera i sanning och kärlek även om jag förlöjligas, svartmålas, skambeläggs eller hotas
 • Kompromissar jag inte med vad jag tror även om det betyder att jag förlorar mina vänner eller familjemedlemmar
 • Kompromissar jag inte med vad jag tror även om jag hotas med döden
 • Är jag villig att vara den enda personen på Jorden som accepterar ett tillstånd av kärlek och sanning
 • Känner jag effekterna av osanning på mänskligheten i allmänhet, och i varje situation jag personligen möter
 • Rättfärdigar jag aldrig människors ställningstaganden som baseras på rädsla eller ilska
 • Vägrar jag böja mig för andras föreställningar om de föreställningarna motsätter sig Guds sanning
När jag förstår att Guds sanning leder till frihet, så;
 • Lever jag i en fullständigt fri existens; fri från andras åsikter, beroenden och önskningar, och jag främjar andras frihet
 • Tillåter jag inte andras åsikter, beroenden eller önskningar att påverka mig bort från att leva i kärlek
 • Agerar jag helt och fullt efter alla mina egna önskningar som är i harmoni med kärleken, även när andra motsätter sig dem
 • Hedrar jag min egen tro även när andra inte håller med om den
 • Hedrar och upplever jag mina egna känslor i alla lägen och situationer utan reservationer
 • Skuldbelägger jag aldrig någon annan person för att de styr eller försöker styra mig
 • Svarar jag bara i kärlek när andra försöker manipulera eller styra mig
 • Är jag så fri att ingenting i min omgivning stör mina egna kärleksfulla önskningar
När jag förstår att Guds sanning leder till en existens utan rädsla, så;
 • När jag vet vad Guds sanning är så kommer jag inte längre vara rädd för döden eller smärta
 • Lever jag i en fullständigt rädslobefriad existens
 • Tillåter jag inte rädslan att styra hur jag lever mitt liv
 • Behöver jag inte planera mitt liv för att styra mina känslor eller min omgivning
 • Behöver jag inte styra andra för att förhindra mina egna rädslor från att kännas
 • Tror jag att jag är fullständigt kapabel att känna alla mina egna känslor oavsett hur smärtsamma de är
 • Inser jag att om jag lever i rädsla så tillåter inte det min egen personlighets fullständiga uttryck
 • Modifierar jag inte mig själv eller mina handlingar för att det ska passa andra såvida jag inte är kärlekslös
När jag förstår att Guds sanning inte skadar någon eller någonting, så vet jag att;
 • Det är känslomässiga fel, lögner och bedrägligheter som gör ont
 • Om jag avvisar Guds sanning på grund av potentiell smärta, så väljer jag att stanna kvar i felet och smärtan
 • Smärta är följden av att sanningen exponerar emotionella fel
 • Att inte vara öppen och säga hela sanningen leder alltid till mer skada och smärta
 • Att undanhålla Guds sanning är skadligt för alla och allting runtom mig
 • När jag kompromissar bort Guds sanning så skadar jag både andra och mig själv
 • När jag säger sanningen så möjliggör det varje persons fria vilja i största möjliga omfattning
 • När andra känner sig sårade av sanningen så är de inte i harmoni med kärleken till sig själva
 • Jag bör inte försöka pynta upp sanningen eller få den att kännas mer lättsmält så att människor accepterar den
 • När jag försöker pynta upp sanningen så hedrar jag inte Gud, Skaparen av sanningen
När jag förstår att Guds sanning inte tillåter lögnen, oavsett vad det kostar, så;
 • Ljuger jag inte oavsett orsaken
 • Undanhåller jag inte sanningen när det står i min makt att ge den
 • Manipulerar jag inte andras beslut genom att undanhålla information som kan få dem att ändra sig, såvida de inte har bett mig göra det
 • Ljuger jag aldrig och inte heller tillåter jag lögnen mot Guds sanning utan att ta upp det, oavsett vad kostnaden är
 • Förstår jag att ljugandet eller undanhållandet av sanning har den högsta “kostnaden” i form av smärta och lidande
 • Hedrar jag Gud genom att alltid uttala och leva enligt Guds sanning i alla lägen
 • Förstår jag att jag kommer känna personlig, känslomässig smärta när jag personligen ignorerar eller förnekar Guds sanning
 • Motsätter jag mig inte att höra sanningen på grund av rädsla
 • Önskar jag få Guds sanning av hela mitt hjärta eftersom jag förstår kraften i den
När jag förstår att det leder till påföljder och konsekvenser att leva ur harmoni med Guds sanning, så;
 • Förstår jag att alla Guds lagar också är Guds sanning
 • Förstår jag att Gud har gjort lagar och sanningar för underhålla Sitt universum på ett ordnat vis
 • Känner och förstår jag att varje gång jag bryter mot lagen som är Guds sanning så upplever min själ smärta; närhelst jag väljer att agera utanför sanningen så väljer jag också smärta
 • Känner jag att smärta är ett påvisande av min egen önskan om att fortsätta bryta mot Guds lag
 • Känner jag att smärta i mitt liv är den direkta följden av att inte leva i Guds sanning eller Guds kärlek
 • Undviker jag inte att ta itu med tidigare synder eller fel enbart på grund av de smärtsamma känslor de för med sig
 • Har jag en passionerad önskan om att leva i harmoni med alla Guds lagar
 • Känner jag inga upproriska känslor mot Guds lagar
 • Njuter jag av hur Gud har gett mig mekanismen med omedelbar återkoppling som visar min brist på kärlek
När jag förstår att Guds sanning påvisas genom handlingar, som stöds av vetenskapliga, emotionella, fysiska och andliga evidens, så;
 • Söker jag alltid efter evidens, vetenskapliga och matematiska bevis för alla sanningar
 • Förstår jag att evidens kommer från interna och externa källor
 • Känns jag vid att principerna i Guds sanning har en direkt inverkan på alla områden av mitt liv
 • Håller jag inte fast vid några föreställningar som inte har stöd av evidens
 • Experimenterar jag med föreställningar som ännu inte har fått stöd av evidens (t.ex. söker jag efter potentiella evidens snarare än att avfärda något utan orsak)
 • Påvisar jag att jag har lärt mig principerna i Guds sanning genom att agera i harmoni med Guds kärlek
 • Ger jag alltid ut sanningen med en fullständig förståelse och medkänsla
 • Önskar jag veta Guds sanning i alla frågor och jag är passionerad över processen med att lära mig Guds sanningar
 • Förstår jag att Guds sanning påverkar mina tankar och känslor, inte bara mina handlingar
När jag förstår att Guds sanning känns, att den är emotionell, så;
 • Förstår jag att Guds sanning inte kan accepteras intellektuellt utan en emotionell acceptans
 • Förstår jag att Guds sanning är en emotionell upplevelse som leder till permanenta förändringar
 • Förstår jag att om någon “sanning” kräver att jag helt undviker känslor, så kan det aldrig någonsin vara Guds sanning
 • Förstår jag att Guds sanning utgår från Guds känslor, önskningar, passioner, avsikter och Guds kärlek
 • Förstår jag att ett evigt växande in i den universella sanningen bara är möjlig när jag har en “emotionell intelligens”
 • Försöker jag aldrig förändra mitt liv eller min själ via intellektet
 • Ser jag alltid att det finns en känsla inom mig när jag inte är i harmoni med Guds sanning
 • Önskar jag alltid identifiera, uppleva och frigöra känslan som inte är i harmoni med kärleken
 • Förnekar eller förfalskar jag inte intellektuellt mitt eget tillstånd inför mig själv
 • Förstår jag emotionellt att jag inte kan lära ut Guds sanning om jag inte kan känna den
 • Förstår jag emotionellt att jag inte kan bistå någon annan med sanning om jag ännu inte känner den själv
 • Förstår jag att om jag inte känner, så kommer min förståelse av universum att innehålla fel

Vad Guds sanning inte är:

 • Guds sanning är inte ändlig; den får inte plats inuti en bok eller en person
 • Guds sanning är inte obegriplig; den går att förstå
 • Guds sanning är inte teoretisk, subjektiv eller abstrakt; den är praktisk, objektiv och definitiv
 • Guds sanning kräver inte någon tilltro utan förnuft; den är förnuftig, logisk, och tilltron byggs på förutsägbarheten i Guds lagar och sanningar
 • Guds sanning är inte föränderlig, varierbar eller opålitlig; den är stadig, oruckbar och matematiskt och vetenskapligt exakt och förutsägbar
 • Guds sanning är inte magisk, mirakulös, övernaturlig, paranormal, mystisk eller hemlighetsfull; den är autentisk, trolig, realistisk, förnuftig, logisk, rimlig, går att förklara, är transparent och möjlig att lösa
 • Guds sanning definieras inte av människans uppfattning eller förståelse; den existerar vare sig människorna har upptäckt den eller ej
 • Guds sanning är inte exkluderande eller svårfångad; alla kan upptäcka, veta eller lära sig den
 • Guds sanning är inte vida känd på Jorden eller i andra dimensioners lägre sfärer; eftersom de flesta vet lite om Guds sanning, och har en ännu mindre önskan om att upptäcka den

Uttalanden om Guds sanning om Guds lagar.

Det finns mycket omfattande information tillgänglig om Guds lagar, hierarkin i Guds lagar, egenskaperna och kännetecknen för varje lag och konsekvenserna som uppstår för varje lag när vi bryter mot den. Den här sidan är bara en kort introduktion i ämnet.

På Jorden begränsas i allmänhet människornas förståelse för Guds lagar som styr den fysiska materian i universum. I livet efter döden begränsar de flesta människor sin förståelse av de fysiska lagarna som styr det metafysiska. Men de viktigaste lagarna att förstå är lagen om naturlig kärlek och lagen om gudomlig kärlek, vilka är verksamma för människans själ medan vi lever på Jorden, och som bestämmer mycket av vad som händer när en person går bort på Jorden.

Om hierarkin i Guds lagar

 • Gud (se avsnittet om Gud) skapade hierarkin i lagarna som styr universum och allting i det
 • Guds lagar utgör universums ramverk, och gör att människan kan skapa inom lagens omfattning
 • De lägsta lagarna styr det fysiska materialet, känt av människorna som materia, t.ex. vetenskapliga lagar som tyngdlagen, lagen om aerodynamik, de fysiska lagarna m.m.
 • De högre lagarna därefter styr fysisk materia som är andlig till sin natur, även känt av människorna som mörk materia, t.ex. vetenskapens metafysiska lagar, fysiken i mörk materia m.m.
 • De högre lagarna därefter styr den moraliska och etiska delen av människans själ, dess förmåga att bli perfekt i naturlig kärlek, även känt som lagarna om naturlig kärlek, t.ex. vad som är moraliskt och etiskt rätt eller fe, kärleksfulla mänskliga upplevelser m.m.
 • De högre lagarna styr förmågan hos människans själ att bli gudomlig, och människosjälens relation med Gud, även kända som lagarna om gudomlig kärlek, t.ex. lagarna som styr odödligheten i människans själ, förlåtelse, ånger, m.m.

Hur Guds lagar verkar

 • Guds lagar utgör universums ramverk och gör att människan kan skapa inom lagens omfattning
 • Gud skapade en hierarki i lagarna som styr universum och allt i det
 • De lägsta lagarna styr det fysiska materialet, känt av människorna som mörk materia, t.ex. tyngdlagen, lagen om aerodynamik, de fysiska lagarna m.m.
 • De högre lagarna därefter styr den fysiska materian som är andlig till sin natur, även känd av människorna som mörk materia, t.ex. vetenskapens metafysiska lagar.
 • De högre lagarna därefter styr den moraliska och etiska delen av människans själ, dess förmåga att bli perfekt i kärlek, även kända som lagarna om naturlig kärlek, t.ex. vad som är moraliskt och etiskt rätt eller fel.
 • De högre lagarna styr den kärleksfulla delen av människans själ, dess förmåga att bli gudomlig, även kända som lagarna om gudomlig kärlek, t.ex. lagarna som styr odödligheten i människans själ.
 • Guds lagar är progressiva utbildningsmässigt sett; förståelsen av varje högre lag möjliggörs genom att vi förstår lagarna under den, och varje lag kan lätt upptäckas och förstås om människan förstår Gud kärlek och har en önskan om att få veta Guds sanning.
Exempel på lagar som styr fysisk materia & energi
 • Tyngdlagen
 • Lagen om aerodynamik
 • Lagarna om fysik
 • De termodynamiska lagarna
 • Lagarna om överföring av materia
 • Lagarna om mörk materia
 • Lagarna om mörk energi
 • Lagarna om mörka flöden
Exempel på lagar som styr relationerna mellan varelser
 • Attraktionslagen
 • Lagen om orsak och verkan
 • Lagen om önskningar
Exempel på lagar som styr människans utveckling i kärlek
 • Lagarna om människans kärlek
 • Lagen om etik
 • Lagen om moral
 • Lagen om kompensation
Exempel på lagar som styr människans odödlighet
 • Lagen om ånger
 • Lagen om förlåtelse
 • Lagarna om gudomlig kärlek
Vad Guds lagar inte är
 • Guds lagar säger inte emot sig själva, är inte inkonsekventa, godtyckliga och tillämpas inte slumpmässigt; snarare är alla Guds lagar perfekta och förutsägbara i hur de tillämpas. Gud har gjort ett universum som människorna kan lita på.
 • Guds lagar framtvingas inte av Gud; snarare har varje lag utformats så skickligt att de garanterat genomdrivs, vare sig lagarna verkar på den fysiska eller andliga (mörka) materian, eller på människans själ.
 • Guds lagar är inte bestraffande; snarare är de utbildande och försonande. Lagarna utbildar varje varelse om dess egna begränsningar i universum, och verkar också för att föra hela Guds universum, även människans själ, till att vara i harmoni med ett kärleksfullt tillstånd.
 • Guds lagar är inte hemlighetsfulla; snarare har Gud gjort ett system med lagar som lätt kan upptäckas av mänskligheten om viljan hos någon människa används till att göra det.
Uttalanden om Guds sanning om Guds skapelse.

Det finns en enorm mängd information tillgänglig i ämnet Guds skapelse, och mänskligheten, både på Jorden och i andevärlden, där mycket tid har lags på att samla in information om ämnet. Den här sidan är bara en kort sammanfattning av ämnet Guds skapelser.

Många människor är inte medvetna om att Gud inte har skapat allting i universum, eftersom Gud gör det möjligt för människor och andra varelser att skapa. De flesta är också omedvetna om att Guds lagar förhindrar att något som har skapats som inte är i harmoni med kärleken av någon varelse har förmågan att skapa, från att existera permanent i universum, vare sig det universumet är gjort av fysisk materia, eller vad människorna känner till som mörk materia.

Om universum
 • Gud skapade direkt alla lagar som styr materian i universum, allting som finns i det för närvarande, och allting som potentiellt kan skapas i det
 • Gud tillhandahöll direkt alla energibehov för att Hans lagar ska kunna skapa
 • Guds lagar kombinerade med Guds energi utlöste skapandet av materia och andra varelser
 • Guds skapelser, både materia och lag, är alla perfekta och utan misstag
 • Gud skapade inte ett oändligt universum, eller potentialen för ett sådant, eftersom det är omöjligt logiskt sett (eftersom Gud är oändlig och finns utanför det materiella universumet)
 • Gud skapade inte alla saker i universum, eftersom Gud gav andra varelser förmågan att skapa, och de skapelserna är oberoende av Guds skapelser
 • Det skapade universumet ter sig oändligt för människan på grund av sin massiva storlek
Universella lagar som styr skapelsen
 • Gud skapade en hierarki av gudomliga lagar som styr hur Guds skapelser kan skapa
 • Gud skapade påföljder som är inbyggda i varje lag som verkar på människans själ när någon varelse (människan själv, eller de varelser som befinner sig under människosjälens inflytande) skapar utan att vara i harmoni med kärleken
Skapandet av människor
 • Gud skapade varje människosjäl direkt
 • Gud skapade lagar som möjliggör varje människosjäl att skapa oberoende av Gud
 • Gud skapade lagar som ger Hans skapelser möjligheten att skapa
 • Människosjälen är höjdpunkten av Guds skapelser
 • Människosjälen är den enda delen av varje människa som skapades direkt av Gud
 • Gud skapade människosjälen med den direkta förmågan att skapa utan att vara i harmoni med kärleken och Guds lagar
 • Guds lagar skapade andekroppen och den materiella kroppen till det första människoparet som dök upp på alla beboeliga planeter
 • Andekroppen och den materiella kroppen hos alla efterföljande människor på planeten skapades genom Guds lagar som styr den mänskliga sexuella upplevelsen
 • Gud skapade lagar som möjliggör för andekroppen och den materiella kroppen hos människor att gå både framåt och bakåt i utvecklingen vilket styrs av människosjälens vilja
 • Gud skapade lagar som gör människosjälen direkt ansvarig för sina egna skapelser
 • Gud skapade lagar som möjliggör för människor att utvecklas framåt och bakåt enligt omgivningens villkor
 • Gud skapade alla lagar som styr människors utveckling framåt och bakåt
 • Gud skapade lagar som har gjort människan ansvarig för skapandet av icke-mänskliga varelser eftersom dessa skapelser influeras av människosjälen
 • Gud skapade lagar som gör att skapelser som inte är i harmoni med kärleken attraherar en påföljd på människosjälen för dess skapelse
 • Gud skapade lagar som gör människan ansvarig för hennes/hans egna skapelser, och därigenom gör människan ansvarig för synden, och de efterföljande effekterna med sjukdom, åkommor och lidande som är följden av synd
Skapandet av icke-mänskliga varelser
 • Gud skapade lagar som skapade icke-mänskliga varelser
 • Gud skapade lagar som möjliggör för icke-mänskliga varelser att skapa oberoende av det mänskliga tillståndet
 • Gud skapade lagar som gör att icke-mänskliga varelser skapar under inflytande av det mänskliga tillståndet
 • Gud skapade lagar som möjliggör för icke-mänskliga varelser att utvecklas framåt eller bakåt enligt omgivningens villkor
 • Gud skapade lagar som möjliggör för icke-mänskliga varelser att ha möjligheten att utvecklas framåt eller bakåt enligt omgivningens villkor
 • Gud skapade alla lagar som styr alla varelsers utveckling framåt och bakåt
 • Gud skapade lagar som styr förmågan hos icke-mänskliga varelser att skapa utan att vara i harmoni med kärleken under inflytande av människans själ