Anneli skriver

Padgett Messages på svenska – del 3

Vem och vad är Gud.

25 maj 1917

Jag är här, Jesus.

Jag har varit hos dig när du bett, och deltagit i din bön till Fadern om inflödet av Hans stora kärlek till din själ i ett stort överflöd, och jag vet att Hans helige ande är närvarande och att Hans kärlek flödar in i din själ, och att du börjar bli enig med Fadern. Hans kärlek kommer alltid komma till dig när du ber så som du gjort ikväll, och Hans lyssnade öra är alltid öppet för de uppriktiga aspirationerna hos Hans barn som kommer till Honom med själens sanna längtan. Du har hemligheten till att nå Faderns kärlek, och när som helst, när du känner att du behöver den kärleken eller önskar ha en närhet till Fadern, så använd hemligheten; du kommer inte bli besviken.

Du är i ett bättre skick ikväll i din själsliga utveckling och uppfattningsförmåga och kan ta emot mitt budskap som jag har önskat kommunicera en tid, och att göra det som jag bara väntade på att du skulle vara i fullständig överensstämmighet med mig för.

Ja, du kommer att minnas att i början av vårt skrivande så kommunicerade jag till dig om min kunskap och uppfattning om vem och vad Gud är, och att jag nyligen har sagt dig att jag önskade skriva om budskapet, då ditt tillstånd nu är så mycket bättre för att ta emot dessa sanningar än vad det var när budskapet skrevs; så ikväll kommer jag överlämna det budskapet, och ta över din hjärna och styra din hand i mycket högre grad än vad jag kunde göra den gången.

Då är frågan: Vem och vad är Gud?

När vi ser på den här frågan, så måste du inse att det inte är så enkelt att beskriva med ord så att dödliga kan förstå Guds essens och egenskaper, och jag känner de begränsningar jag möter när jag försöker ge dig en tillfredsställande beskrivning av den enda och sanna Guden; inte på grund av en bristande kunskap och förståelse från mitt håll, utan på grund av det faktum att du inte har uppnått den själsliga utveckling som krävs för att jag ska kunna bilda den nödvändiga samstämmigheten med dig, så att den exakta sanningen om vem Fadern är ska kunna uttryckas genom din hjärna.

Ja, så för att börja är Gud Själ, och Själ är Gud. Inte den själ som finns i den skapade människan, utan den Själ som är en Gudom och självexisterande, utan början och slut, och vars entitet är det enda stora faktumet i det varande universumet.

Gud är utan form, så som det har föreställts av människan i nästan alla tidsåldrar, och i synnerhet av de som tror på den hebreiska Bibeln, liksom den kristna Bibeln. Men Han är av en form som endast själsperceptionen hos en människas själ som har nått en viss grad av utveckling, som har tagit till sig Faderns gudomliga natur och därmed blivit en del av Guds själ, kan urskilja och uppfatta som en entitet. Det finns ingenting i hela naturen som människorna känner till eller är bekanta med, som kan användas som en jämförelse, inte ens i andemänniskornas uppfattningsförmåga, med den här Stora själen; och därför så, då människor föreställer sig Gud så som att Han har en form som på något vis påminner om människan så är det helt fel, och de som i sin tro och i sina läror förnekar den antropomorfiska Guden, har rätt.

Men oavsett så är Gud av sådan form att den ger Honom en entitet och substans och en boplats, i motsats till den Gud som, i en del människors läror, sägs finnas överallt i denna substans och entitet – i träden och stenarna, i åskan och blixtarna och i människor och djur, och i alla skapade ting, och i vilken människan sägs leva och röra sig och ha sitt varande. Nej, det konceptet om Gud stämmer inte med sanningen, och det är avgörande för människornas kunskap och frälsning att de inte underhåller eller tror på en sådan uppfatttning om Gud.

Att tro att Gud är utan form är att tro att han är blott en kraft eller en princip eller en oklar kraft, och som en del säger, följden av lagar, vilka är lagar som Han i själva verket har upprättat för att styra Sitt skapade universum, och som uttrycks till människan genom just dessa krafter och principer, som de i någon omfattning kan förstå.

Barnet har frågat: “Vem gjorde Gud?” Och eftersom de lärda inte kan besvara den frågan, så drar de i sin visdom slutsatsen och slår fast att det inte kan finnas någon verklig Gud eller personlighet eller själsform, och därför kan endast kraft, principer eller utvecklade lagar vara Gud; och i deras egen inbilskhet tror de att de har löst frågan. Men barnet kanske inte nöjer sig med svaret, och frågar de lärde: “Vem gjorde principerna och kraften och lagarna som måste godtas som den enda Guden?” Och så kan inte de lärda svara, såvida de inte svarar: “Gud” vilket de inte tror, men som, om jag får säga det, är det sanna och riktiga svaret.

Gud är kraftens och principernas och lagarnas ryggrad, vilka enbart är uttryck för Hans varelse, och som inte kan existera utan Honom; och de är enbart existenser, möjliga att ändra, beroende och underställda Guds vilja som endast är en Varelse.

Gud är alltså Själ, och den Själen har sin form, endast möjlig att uppfatta för sig själv, eller för den människa som genom att inneha tillräckligt mycket av den Stora själens egen substans har blivit lik Gud, inte enbart i sin avbild, utan i sin essens. Vi andemänniskor som har högst själslig utveckling har fått förmågan genom våra själsförmågor att se Gud och Hans form. Men här använder jag orden “se” och “form” som de enda ord jag kan använda för att ge dödliga en jämförbar föreställning om vad jag försöker beskriva.

När vi har i åtanke att dödliga knappt kan föreställa sig formen på en människas andekropp, som består av eller har bildats av material i universum, även om det vanligen inte accepteras som en del av det materiella, så blir det lätt att förstå att det knappast är möjligt för mig att överföra ens en blek aning om Guds själsform, vilken består av sådant som enbart är andligt – det vill säga, inte av det fysiska, ens om det skulle förädlas i sin allra högsta grad.

Och även om jag på grund av de nämnda begränsningarna inte kan beskriva för människorna en form så att de kan formulera en uppfattning om Själens form – då en sådan form endast kan ses med själens ögon, vilka människornas ögon inte har – så får man inte tro att eftersom människorna inte kan förstå eller uppfatta sanningen om Själens form, så är det inte en sanning. En sanning, även om den inte kan uppfattas eller förstås av människor, andemänniskor eller änglar, är fortfarande en sanning, och dess existens är inte beroende av att den känns till; och även om alla dödliga på Jorden, och andemänniskorna och änglarna i himlen, utom en enda, inte kan föreställa sig den sanningens existens, så bevisar dess existens som uppfattas av den enda personen obestridligen dess verklighet.

Men, som jag har sagt, så kan sanningen om Guds form – Själens form, vittnas om av fler än en av de himmelska andarna efter människor som har gått bort på Jorden, och möjligheten finns för de nuvarande dödliga, i den stora framtiden, om deras själar har fyllts av Guds kärleks gudomliga substans i tillräcklig mängd, för dem att uppfatta Gud så som jag har försökt förklara Honom.

Människans skapade själ har sin form, som är gjord till Guds avbild, och ändå kan inte människan se den formen, trots att det är ett faktum och kan vittnas om av många i anderikena. Och här behöver det sägas att när vi i vårt budskap talar om Gud som en varelse utan form, så menar vi en sådan form som människorna har eller tror att de har uppfattat, och våra uttryck får inte anses stå i motsats till vad jag har försökt förklara som Guds form.

Så, utöver formen så har Gud en personlighet, och denna uttrycks och görs känd för människan genom vissa egenskaper, vilka för människans medvetande finns i universum, och för en del filosofer och forskare och lärda så är dessa egenskaper deras opersonliga Gud, och för dem den enda guden. De gör det skapade till Skaparen, utan att inse att bakom det uttrycket måste det finnas en Orsak, och det som är större än egenskapen måste vara det varifrån egenskapens uttryck projiceras, eller, som de brukar föredra att kalla det, utvecklas.

Och här önskar jag, som vet, säga att dessa manifesterade egenskaper eller krafter och förmågor och principer och lagar och uttryck, alla tillsammans, inte utgör eller är av den form som de flödar från eller i vilken de har sin källa. Gud är Sig själv, allena. Hans egenskaper eller uttryck som manifesteras för dödliga eller andemänniskor, är endast resultaten eller effekterna av Hans Andes arbete, vars Ande endast är Hans Själs, Hans egen, aktiva energi. Och därmed så fördelas inte Guds form över hela det skapade universumet där Hans egenskaper finns, eller för att de manifesteras överallt.

Nej, som det sades till Moses från det Gamla testamentet, och som sades av mig när jag var på Jorden: Gud är i Sina himlar. Och även om det kan vara överraskande och häpnadsväckande för dödliga att höra, så har Gud Sin boning, och Guds form av Substans, Självexistens och Själ, har sin hemvist, och människor lever inte och rör sig och har sin existens i Gud, men i Hans utflöden och uttryck och ande har de det.

Då du är rätt så trött, så tror jag det är en bra plats att avsluta på. Jag är glad att du är i ett så bra tillstånd. Så var redo för att snart återuppta det här budskapet.

Med min kärlek och mina välsignelser säger jag, godnatt.

Din broder och vän,

Jesus.


Ann Rollins: Vem och vad är Gud?

18 februari 1916

Jag är här, din farmor/mormor.

Ja, min son, jag kommer ikväll som jag lovat för att skriva ett brev till dig, och berätta för dig om en viss andlig sanning som jag önskar att du ska känna till.

Jag befinner mig nu i den tredje Himmelska sfären, som jag redan berättat för dig, och är i ett mycket mer förhärligat tillstånd i min kunskap om andliga sanningar än jag någonsin har varit, och har öppnat upp mig för en andlig syn som ökar min förståelse av sanning och av Faderns gåvor för Sina barns lycka och frälsning.

Jag vet nu mer än någonsin att Han är en verklig, existerande kärlekens och kraftens och vishetens Gud, och att vrede, så som Bibeln lär ut, inte är någon del av Hans natur, och att Han för Sina barn på Jorden och i andevärlden endast har kärlek och omtänksamhet och medkänsla.

Han är inte en Gud som är långt borta och väntar på att den Stora Domedagen ska komma, för att godkänna eller fördöma Sina barn enligt de gärningar de gjort på Jorden, utan Han är med alla människor och andemänniskor på ett sätt så att Hans inflytande av kärlek och välgörande kan kännas av dem, om de bara försätter sig i ett sådant mottagligt tillstånd i själen att de kan känna det inflytandet, för som vi tidigare har sagt så beror Guds relation och närhet till människan i mycket hög omfattning på människans egen vilja och önskningar.

Gud är inte, med det som kan kallas Hans personlighet, med människorna så som det har lärts ut av världens lärare i Biblarnas religioiner, och människorna lever inte, rör sig och har inte sitt varande i Honom, så som aposteln Paulus skrev, för Hans personlighet har en plats som inte finns någon annanstans än i de högsta Himlarna.

Jag vet att detta kan verka häpnadsväckande för många, ortodoxa och andra, och att det verkar ta ifrån dem trösten i att tro och känna att Gud är med och i dem; men trots det så är det jag säger sant.

Han är inte i dem eller i naturen så som en del forskare som tror på Gud säger, Han finns inte i varenda blomma eller träd eller någon annan manifestation av Hans skapelse. Och vad gäller Hans personlighet, så är den inte allnärvarande, även om Han har en kännedom om alla ting Han har skapat – och jag säger som Han har skapat, för det finns en del ting som för människan verkar vara en del av universums verklighet, som Han inte har skapat utan som människan själv har skapat, och för dessa saker har Han inte någon kärlek och Han godkänner inte och gynnar inte dess existens, och i slutänden så kommer de tillintetgöras i Hans universum.

Och när jag säger att Gud, i Sin personlighet, inte finns överallt och inte är hos människan i varje stund och utgör en del av deras varelser, så menar jag inte att det ska förstås som att Han inte är den kärleksfulla, vaksamma Föräldern, som försöker göra människorna lyckliga och frälsa dem från resultaten av deras egna många missgärningar, för en sådan slutsats skulle inte vara sann.

Och även om, som jag sade, Han inte är med människorna med den personligheten, så är Han ändå med dem i betydelsen och sanningen att Hans egenskaper Kärlek och Visdom och Kunskap och Kraft alltid är med dem. Livet flödar ut från Gud, men livet är inte Gud; det är bara en av Hans egenskaper som överförts på de föremål Han skapat, så att de kan leva och växa och uppfylla ändamålet med sin skapelse; och när det syftet har uppnåtts, så drar han bort denna livets egenskap från dem, och människan kan inse detta faktum. Gud har inte Själv upphört att vara en del av det föremålet, för Han var aldrig en del av det, utan det är bara denna egenskap som slutat vara en del av det föremålet. Gud är allt livs källa och ursprung, men det livet är blott en av Hans varelser, som vi säger, liksom också människan eller andra saker som dödliga kallar för materia är.

Människan bor inte, rör sig inte och har inte sitt varande i Gud, utan endast i Guds egenskaper. Så du förstår att alla dessa egenskaper tillsammans inte utgör Gud, för Han är en personlighet varifrån alla dessa egenskaper flödar.

Jag vet att det är svårt för dig att förstå hela innebörden i det jag försöker överföra, men du kan på sätt och vis förstå vad jag menar.

Kärleken är en större egenskap än livet, men kärleken är inte Gud, precis som kärleken inte är människorna, även om det är hennes största innehav när den existerar i sin renhet, och liksom människorna har många egenskaper som tillsammans inte gör människan, så har Gud också många egenskaper, och ändå är de endast delar av Hans natur, och är inte Honom själv.

Människan har en fysisk kropp och ett sinne och ändå så utgör de inte människan, för hon kan förlora dem båda och fortfarande vara en människa, eller andekropp – det vill säga, jaget – själen är den verkliga människan – personligheten – och alla de underbara delarna av människan, så som sinnet och passionerna och önskningarna och viljan blott är av henne, och om hon skulle berövas någon av dem, så skulle hon fortfarande vara en människa – om än inte den perfekta människan som då de allihop fungerar så som avsett i henne.

Och människan är skapad så att, om hon inte har dessa kvaliteter, vilka i hennes tillblivelse gjordes till delar av henne, och vilka var nödvändiga för att göra henne till den perfekta varelse som hon var, även om hon fortfarande är en människa, så är hon ändå inte den perfekta människan som Gud har förordnat att hon ska vara; och tills dessa kvaliteter helt har återställts eller återvunnits av henne så kommer hon inte vara den människa som är den Allsmäktiges största hantverk.

Och Gud är inte Gud för att Han har dessa kvaliteter, utan dessa kvaliteter finns för att de är Guds egenskaper. Han förlorar dem aldrig, och inte heller döljs dem eller upphör att fungera, utan de finns alltid och verkar och följer Hans varelse.

Gud är Själ, och Själ är Gud, och i denna själ finns Hans personlighet utan individualitet, men verklig och existerande – och livet som alla dessa egenskaper som liv och kärlek och så vidare flödar från, som jag har talat om. Gud är Ande, men anden är inte Gud, endast en av Hans kvaliteter.

Jag skriver detta för att ge dig ytterligare förståelse av vem och vad Gud är, och för att visa dig att Han inte är i människan och inte heller har människan sitt varande i Gud. För att ytterligare visa dig att Gud inte existerar och inte kan existera på samma plats som de saker som inte är i enlighet med Hans natur och kvaliteter; och om Han vore i människan eller människan i Honom så sulle ingen synd och inget fel eller saker som bryter mot lagarna, finnas.

Jag måste sluta nu, men kommer snart tillbaka för att avsluta mitt budskap.

Med all min kärlek, jag är din mormor/farmor.


Ann Rollins: Vem och vad är Gud? – fortsättning.

25 februari 1916

Jag är här, din farmor/mormor.

Jag har kommit hit för att återuppta min föreläsning om du tror att du är i ett bra tillstånd för att ta emot den. Vi försöker, och om jag märker att du inte är det, så slutar jag.

Som jag sade, så är inte Gud i människan eller de materiella sakerna när det gäller Hans personlighet, utan endast Hans egenskaper, vilka människan vanligen anser är Gud, manifesteras i de materiella tingen.

Som jag har sagt, så är inte Gud skaparen av alla saker som ser ut att existera, för många saker som styr och reglerar människornas uppföranden är helt och hållet människornas skapelser, och är inte i harmoni med Guds lagar eller Hans vilja. Och därmed, när man isner att det finns själar och sinnen i onda människor som inte är i harmoni med Guds skapelser, så kan du lätt se att Gud inte kan vara och inte är i sådana själar och sinnen, och inte heller är Hans egenskaper det, för som jag sade om lagarna om fysisk filosofi, så kan inte två saker vara på samma plats samtidigt, så vi kan säga vad gäller den andliga filosofin att två saker inte kan vara i samma själ eller sinne samtidigt, i synnerhet när de motsätter sig varandra i sina kvaliteter eller grundsatser. Tills den ena överlämnar sin plats så kan inte den andra komma in, och detta är oföränderligt sant för Guds skapelser och människans skapelser, för de står alltid och under alla omständigheter i motsats till varandra.

Men det är viktigt att förstå att när jag talar om Guds skapelser, så får det inte tas som att jag menar att inkludera Gud, för Han är som Skaparen helt åtskild från Sina skapelser; och medan Hans skapelser eller vissa egenskaper kan finna ett hem och ett viste i människornas själar och människornas sinnen och i materiella ting, så finner ändå aldrig Han, Gud, ett sådant hem där, och är aldrig en del av sådana existenser. Han är åtskild från skapelserna, eller kanske bättre att uttrycka det som det som kommit från Honom, liksom människans tankar och önskningar är åtskilda från själva människan.

Gud är i Sina himlar, och dessa himlar har en plats, precis som andevärldens olika sfärer, där andemänniskor har sina hem, har sina platser; och Hans plats ligger långt bortom den högsta Himmelska sfärerna som den högste andemänniskan känner till, och mot vilka andemänniskorna alltid utvecklas, och när de utvecklas så kommer de närmare och närmare i kontakt med Guds egenskaper, vilka ständigt flödar ut från Honom.

Till och med Jesus som, som du vet, är den ljusaste av alla andemänniskor och den som besitter mer av dessa Faderns egenskaper än någon annan andemänniska, har aldrig sett Gud förutom genom själens uppfattningsförmåga, och inte heller upplevt att Gud är i honom eller utgör en del av honom; och människorna misstar sig och bedrar sig själva när de säger eller tror att Gud finns i dem eller att de lever och rör sig i Honom och har sitt väsen där.

För att kunna tro att detta är sant, så kan Gud bara vara någon form av odefinierad energi – lika opåtaglig som luften – och som många av de spirituella säger, blott en kraft som genomsyrar hela universum, uppdelad på många och oändliga manifestationer, sedd och känd idag och imorgon som något utan en egen existens. Något som är mindre påtagligt än människan – svag och kraftfull på samma gång – en motsats bortom föreställningsförmågan eller någon förklaring.

Sådan är inte Gud, utan alla dessa manifestationer är endast bevis på att en substantiell, och jag får säga, aldrig föränderlig, Självexisterande Varelse existerar, som inte är den människans sinne eller människans behov eller önskningar har utformat, utan Skaparen av allt, även av de lärda personer som inte kan tänka sig någon Gud utom naturen, som blott är en skapelse av Hans varelse och visdom och kraft.

Det mänskliga sinnet, när det lämnas åt sig själv, det vill säga till sin egen evolution som era vetenskapsmän kallar det, och inte influeras av uppenbarelser av andliga sanningar eller förslag från andemänniskor som har avancerat i sin kännedom om saker bortom det materiella, har inte förbättrats mycket sedan de dagar då de levde och dog som soldyrkare, och dyrkare av heliga katter och tjurar och elefanter, och av stormar och åska och blixtar. Gud fanns i alla dessa manifestationer, ofrånkomlig och verklig, att sökas eller älskas efter behov; och idag bland era civiliserade nationer, och de lärda i dessa nationer, som inte kan se Gud i det andliga, alla dessa materiella ting sammantaget är den Gud de måste dyrka, om de alls dyrkar.

Naturen är deras Gud, och du förstår, att den enda förbättringen, om där finns någon, av deras sinnen har jämfört med de som dyrkar solen och djuren och så vidare som jag nämnde, är att dessa sinnen inte är nöjda med att se Gud i en enda manifestation, utan att det måste vara en kombination av alla dessa manifestationer, vilket de kallar Naturen. Du förstår, det är bara en skillnad i grader, och vetenskapsmannen idag som vägrar att acceptera eller tro på någon Gud, som kan ha en andlig natur, är den exakta motsatsen till sin så kallade barbariska broder som endast kunde se Honom i solen eller liknande, förutom att han kräver en större Gud, som måste finnas i den lägsta formen av mineralers existens likaväl som i den högsta formen av solens excellens och till och med i människan, för några anser att människan är sin egen och enda Gud.

Och det går att ifrågasätta om dessa lärda människor inte är mer begränsade i sin uppfattning och sitt godtagande av en Gud, än vad de tidigare, ociviliserade bröderna var, för många av de senare såg bortom och bakom sin Solgud och Åskgud och så vidare en annan och större Gud som de inte kunde se, men som de kunde känna och i sina själar insåg de Hans existens. Men civilisationernas lärda människor har utvecklats så i sina intellekt att de har förlorat sina själars uppfattningsförmågor, och det kan inte existera någon Gud bortom deras intellektuella uppfattningsförmågors horisont, och därmed, då de tror att de känner naturen, naturen som i hela skapelsen, att det inte kan finnas någon annan Gud än naturen. Men åh – vilket förfärligt misstag!

Så Gud är alltså, som jag sade, en varelse – en själ – med en personlighet som har en plats, högt upp i himlarna, mot vilken alla andemännniskor i de Himmelska och många av de andliga sfärerna strävar efter att komma allt närmare och närmare; och när de närmar sig så inser de och lär känna den växande Kärleken och Livet och Ljuset som strömmar ut från Fontänens källa av dessa perfekta egenskaper.

Så jag upprepar, Gud är inte i människan eller djuret eller växten eller mineralerna, utan endast Hans egenskaper efter hur Han ser ett behov av detta för deras funktioners skull, och människan lever inte i och rör sig inte i och har inte sitt väsen i Gud.

Ja, min son, jag har på mitt operfekta vis gett dig någon tanke om vem och vad Gud är, och mina förklaringar är i sin substans vad de Himmelska andemänniskorna känner till, vars kunskap baseras på sanningar som ingen dödlig eller alla dödliga tillsammans omöjligen kan lära sig med sina ändliga sinnen.

Jag tycker att du har tagit emot mina tankar och ord ganska korrekt, och jag hoppas att sanningarna jag har skrivit kan visa sig gynna hela mänskligheten.

Jag är väldigt nöjd och kommer snart tillbaka igen, och skriver om några fler sanningar till dig som kan intressera dig.

Nu måste jag sluta.

Med all min kärlek och mina välsignelser,

Jag är din egen kärleksfulla mormor/farmor,

Ann Rollins


John H. Padgett: Bekräftelse att James Padgetts farmor/mormor skrev meddelandet om “Vem och vad är Gud?”

25 februari 1916

Jag är här, din far.

Jag har lyssnat på din farmors/mormors meddelande och var intresserad av att observera hur du tog emot det, för det är en djup och viktig kommunikation av sanning som inte är allmänt känd för de dödliga. Vi i de lägre sfärerna känner förstås inte till de här sanningarna så extensivt som andemänniskorna i de Himmelska sfärerna, men jag har hört Mästaren föreläsa om ämnet Gud, och det din farmor/mormor skrev till dig är, i korthet, det han förklarade för oss, men givetvis på ett sätt så att vi bättre och in större omfattning kunde förstå sanningen än vad du kan.

Jag har observerat en sak när det gäller dessa, som kallas vetenskapsmän och som endast tror på det materiella, och även när det gäller dessa som säger sig vara icke-troende, när de kommer till andelivet, och det är att de väldigt snart inser att det finns eller måste finnas en Gud, och att deras naturgud, eller deras människotillverkade Gud, inte ger ordet, om jag får uttrycka det så, som de märker existerar här. De får förstås inte någon uppfattning om Guds natur i början, men de vet väldigt snart efter sin ankomst att det finns en annan Gud som skiljer sig från vad de har uppfattat Honom som när de hade sin uppfattning om Honom på Jorden och när de förnekade att det finns någon Gud, och de inser snart den absoluta nödvändigheten i att det finns en. Och när de har gjort människan till sin egen Gud, så ser de så många människors andekroppar är i tillstånd av mörker och lidande och hjälplöshet att de snabbt inser att människan inte är Gud.

Så jag säger att den första sanningen som kommer in i deras sinne och själar när de blir andemänniskor är att det finns en Gud, även om de inte känner Hans natur och egenskaper.

Så du ser att det endast finns en väldigt liten slöja av kött mellan de dödligas prisade sinne som hävdar att det inte finns någon annan Gud än naturen eller ingen Gud alls, och sinnet som är medvetet om sin svaghet och sin litenhet där det existerar i andevärlden.

Men jag måste sluta skriva om det här ämnet, annars tror du att jag kommer skriva en hel föreläsning, som jag inte avser att göra nu.

Med all min kärlek, jag är din kärleksfulla far,

John H. Padgett


Kristus kan vara i dig – vad det betyder.

3 mars 1918

Jag är här, Jesus.

Ikväll önskar jag skriva till dig med en hänvisning till hur, som predikanten säger: “Kristus kan vara i dig.”

Jag vet att det är nästan universellt bland predikanter i den ortodoxa kyrkan att lära sina åhörare att vägen till frälsning är att få Kristus in i dem och därigenom så kommer de kunna förenas med Fadern, och inte längre utstå effekterna av synd och ondska. Den här läran är den sanna grunden för frälsning för de Himmelska sfärerna, förutsatt att predikanterna och folket förstår vad den sanna betydelsen av “Kristus i dig” är, och såvida inte den betydelsen förstås, så kommer det faktum att predikanten eller folket tror att de har Kristus inom sig inte ge de resultat som de kanske förmodar eller önskar sig.

Många, och jag får säga de flesta, av dessa som bekänner sig till kristendomen, har idéer om vad det här uttrycket betyder för att det ska börja gälla, som inte är i enlighet med den sanna betydelsen av det här själstillståndet. De tror att allt som behövs är att tro att Jesus är deras frälsare genom sitt offer och sin död, och att därigenom så tror de att de har Kristus inom sig, och att det inte behövs något annat. De har ingen uppfattning om skillnaden mellan Jesus, mannen, och Kristus, sanningens ande, eller mer korrekt sagt: anden som manifesterar existensen av den Gudomliga kärleken i själen. Kristus är inte en människa i betydelsen att han är Jesus, Faderns son, utan Kristus är den delen av Jesus, eller snarare kvaliteteten, som kom in i honom efter att han fullt ut tagit emot den Gudomliga kärleken in i sin själ, och omvandlades till Faderns själva essens i Hans kärlek. Kristus är sålunda inte en människa, utan manifestation av denna Kärlek som skänktes till Jesus, och gjordes till en del av hans själva existens. Och när människor använder uttrycket: “Ha Kristus inom dig”, om de kunde förstå den sanna innebörden av detta korrekt, så skulle de veta att uttryket endast betyder att Faderns gudomliga kärlek finns i deras själar.

Den urskillningslösa användningen av orden: “Jesus” och “Kristus” är orsaken till många missförstånd bland de kristna kring ett antal talesätt i Bibeln. Jesus blev endast Kristus eftersom han var den förste som tog emot den Gudomliga kärleken in i sin själ och manifesterade dess existens, och Kristus-principen är en som alla människor kan besitta, med resultatet att de blir eniga med Fadern i Hans substans av Kärlek och Odödlighet.

Det skulle vara omöjligt för Jesus, människan, att komma in i eller bli en del av någon dödlig, och det skulle vara lika omöjligt för Kristus, som människan Jesus, om än perfekt och fri från synd, att bli en del av någon. Nej, betydelsen av att ha Kristus inom dig är att ha Faderns kärlek i din själ, som endast kan fås genom att den Helige anden verkar som Faderns instrument i att föra denna Kärlek in i själen.

För många som har hört predikantens uppmaningar om detta i synnerhet, så är uttrycket endast ett mysterium, som de enbart accepterar intellektuellt, och känner att de genom den acceptansen besitter denna Kristus, vilket är det enda beviset på sanningen om Faderns kärlek.

Godnatt, din vän och broder,

Jesus

(Ett meddelande från Helen från det här datumet indikerar att samstämmigheten försvann, och att meddelandet inte är komplett.)


Många som tror att de har tagit emot den Helige andens dop har endast utvecklats i naturlig kärlek och inte i Gudomlig kärlek. Skillnaden mellan Guds ande och den Helige anden.

10 maj 1920

Låt mig skriva litegrann om et tämne som kommer att intressera dig och de som läser mina meddelanden.

Det jag önskar skriva om ikväll är tillståndet hos de som tror att de har tagit emot den Helige andens inflöde eller dop, när faktum är att de endast har tagit emot den ökade renheten i sin naturliga kärlek och en harmoni med lagarna om deras skapelse som får dem att tro att det de har upplevt måste vara följden av gåvan av Kärlek som den Helige anden för med sig till dödliga. Så många människor lever med det här missförståndet; och i tillfredsställelsen snarare än lyckan som deras upplevelse, ur vilken en sådan ökning av harmonin sker, för med sig till dem, så tror de fullt och fast att den Helige anden har tagit besittning av deras själar och orsakat lyckan. Men genom den slutsatsen så bedrar de sig själva, och de kommer inse sitt misstag när de vaknar upp i andelivet.

Den Helige anden är den del av Guds Ande som manifesterar Hans närvaro och omvårdna i överförandet av Hans Gudomliga kärlek till människornas själar. Denna Kärlek är den högsta och största och heligaste av Hans egendomar, och den kan endast överföras till människan genom den Helige anden; och denna benämning används i motsats till den blotta ande som för människorna visar hur Guds själ verkar i andra riktningar och för andra syften. Hans kreativa ande, och Hans omvårdande ande och de andar som genomdriver Hans lagar och design i regerandet av universum, är inte den Helige anden, om än lika mycket en del av Guds själ, och lika nödvändiga för manifestationen av Hans krafter och användningen av energierna i Hans själ. Dessa handskas med de saker i universum som inte behöver ha en kontakt med Guds själ och människornas själar, och närhelst den Helige anden omtalas så ska det endast betyda den del av Guds ande som omvandlar människans själ till Substansen i Guds själ i dess Kärlekskvalitet.

Jag hörde predikanten föreläsa i söndags kväll om den Helige andens verk så som det avbildas i det Nya testamentets innehåll, och såg att hans slutsatser om detta innehåll var helt felaktigt och åtskilt från sanningen. Som han sade, så visar sig effekterna av den Helige andens inverkan på flera sätt än ett, och inte alla som den skänks till fylls av samma förmågor att visa upp dess närvaro och vad som innehas. I alla dessa evidens för dess existens i de upplevelser som ges, så måste man förstå att den begränsas i sin inverkan till de tillstånd och manifestationer som har sin källa i Faderns Gudomliga kärlek, som skänktes till mänskligheten när jag anlände genom köttet, och att dessa evidens för dess existens som inte har någon anknytning till denna Kärlek inte är evidens för närvaron av den Helige anden. Som nämnt är i det Nya testamentet, när den skänktes till mina lärjungar under pingstdagen, så kom den som med ljudet av en mäktig, susande vind, som du tidigare har fått förklarat för dig, som skakade rummet där lärjungarna var samlade, och fyllde dem med sina krafter, vilket endast betyder att denna Gudomliga kärlek kom in i deras själar i en sådan mängd att de skakades in i sina själar i en sådan omfattning att de trodde att byggnaden där de befann sig rubbades. Men de misstog sig i detta, för effekten av den Helige andens närvaro påverkar inte föremål som inte har liv, utan är begränsad till människornas själar.

Och predikanten måste veta, att bara för att människorna besitter förmågorna att genomföra mentala eller materiella ting i sitt leverne, så besitter de inte nödvändigtvis den Helige anden. Mycket av de dödligas fysiska läkning orsakas av krafter som skänks till människorna, eller en del människor, som inte är i kontakt med eller utgår från den Helige anden. Att det finns evidens för detta, om man tänker på hur det Gamla testamentet är fullt av händelser där människor helats från sina sjukdomar, och andra underbara saker som genomförts, vid en tid då den Helige anden inte var en del av människans upplevelser. Ändå så utfördes dessa underverk, som de då ansågs vara, av människor som hävdade att de förlänats Guds ande, vilken arbetar för mänsklighetens bästa och dess lycka och som kommer fortsätta att arbeta tills människan blir i harmoni med hur de först skapades.

Jag förstår att predikantens mål var att försöka visa och övertyga sina åhörare om att eftersom de inte har dessa krafter som Bibeln beskriver som mina lärjungar besatt efter den Helige andens gåva, så måste de därför inte tro och drar slutsatsen att de, hans åhörare, inte har den här välsignelsen. Hans intentioner och insatser var berömvärda, och kom sig av önskan att hans åhörare inte skulle känna sig nedstämda och besvikna på sina insatser för att få inflödet av den Kärlek som den Helige anden för med sig till människorna; men å andra sidan, så var hans läror farliga och vilseledande för dessa åhörare, för den naturliga följden av en sådan lära är att leda människor till tron eller övertygelsen om att de besitter den här kraften och Tröstaren, när de inte gör det, och därmed förhindra dem att söka få denna Tröstare på det enda sättet som den kan fås. Den Helige anden har primärt sett inget att göra med stora mentala eller fysiska bedrifter, och att säga det för att en människa är en stor uppfinnare eller filosof eller kirurg och som gör saker utan att veta varifrån inspirationen eller förslagen att göra de sakerna kommer från, därför har besatts av den Helige anden, är helt fel och vilseledande.

Alla ting, med tiden eller omedelbart, har sin existens och funktion och tillväxt i Guds ande, och endast i den Anden, som människors upplevelser bär evidens om på många och varierande vis; och därmed, så säger människor att de lever och rör sig och har sitt väsen i Gud, vilket bara innebär att de lever och rör sig och har sitt väsen i Gud ande. Denna Ande är källan till livet och ljuset och hälsan och många andra välsignelser som människor besitter och avnjuter – syndaren likaväl som helgonet, den fattige likaväl som den rike, den okunnige likaväl som den upplyste och utbildade – och var och en helt beroende av den här Anden för sitt varande och sin komfort. Det är den här Anden som alla människor besitter i störrre eller mindre omfattning, och den lysande predikanten eller läraren eller talaren besitter den här Anden i högre grad än sin mindre gynnade broder, är beroende av samma Ande. Den är universell i sin existens och i sin verkan, är allnärvarande och kan erhållas av alla människor i den här betydelsen i den grad som deras mentala mottaglighet tillåter. Och detta demonstrerar ytterligare det faktum att Gud, genom och med sin Ande, alltid är hos människorna, i de lägsta helvetena liksom i de högsta himlarna hos den perfekta människan. Den arbetar ständigt, oupphörligt och alltid på människans anrop, vare sig anropet är mentalt eller andligt. Den är den sak som styr universumet som människans Jord bara är en ytterst liten del av. Detta är Guds ande.

Men även om den Helige anden är en del av Guds ande, så är den ändå lika distinkt som människans skäl är distinkt från alla andra av Guds skapelser; den är den del av Guds ande som har att göra med relationen mellan Guds själ och människans själ, och endast det.

Subjektet i dess funktion är Faderns själs Gudomliga kärlek och målet för dess verkan är människans själ, och det stora målet som ska uppnås genom dess verkan är att omvandla människans själ till Substansen i Faderns Kärlek, med Odödligheten som ett ständigt sällskap. Detta är universums stora mirakel; och så hög och helig och nåderik är den omvandlingen att vi kallar den del av Guds Ande som utför detta den Helige anden.

Så låt inte lärarna eller predikanterna lära ut, eller deras åhörare tro, att alla delar av Guds ande som verkar på människan hjärtan och tankar och känslor är den Helige anden, för det är inte sant. Dess uppdrag är människans frälsning i betydelsen att föra in dem i den harmonin med Gud, att människornas själva själar blir en del i substansen och inte endast i Guds Själs avbild och utan den Helige andens verkan kan inte människan komma till en sådan enighet.

Jag har skrivit till dig förut om hur den Helige anden fungerar, och hur den kan föra Faderns Gudomliga kärlek till människorna, och vad som behövs för dess inflöde. Det sätt som beskrivits är det enda sättet, och människan får inte tro och vila i en sådan föreställnings trygghet, att all inverkan från Guds ande är den Helige andens inverkan, och ett sådant uppnående är endast möjligt genom den Helige andens inverkan. (Johannesevangeliet 3:3: ‘Om människan inte föds igen så kan hon inte komma in i Guds kungarike’).

Åh, predikant, på vilken ett stort ansvar ligger, lär dig sanningen och led sedan människan in på vägen till frälsning. Jag ska inte skriva mer nu, men kommer tillbaka och överlämnar ett annat meddelande. Tro på att jag älskar dig och att jag är

Din vän och broder,

Jesus


Lukas: Mysteriet med Gudomen, tre i en är en myt. Det finns inget mysterium som människorna inte bör känna till.

5 november 1916

Jag är här, aposteln Lukas.

Jag kommer hit ikväll för att skriva ett meddelande till dig om sanningen vad den Helige anden är. Jag vet att de ortodoxa vanligen tror och klassificerar den som en del av Gudomen, där den är ett med och en jämlike till Gud, Fadern, och inte bara en manifestation av Fadern, som ande, och därmed nödvändigtvis identisk med Fadern, trots att den har en annan och distinkt personlighet. I den här tron och i den här klassificeringen ingår också Jesus, med en egen, distinkt personlighet.

De ortodoxa predikanterna och teologiska skribenterna lär ut att det är ett faktum att dessa tre är en, likvärdiga och existerande, och detta faktum är Guds stora mysterium, och att människan inte ska försöka förstå sig på det mysteriet, för Guds heliga ting är Hans egna, och det är inte lagenligt att människor tar del av de hemligheterna. Ja, denna deklaration och förmaning är väldigt visa efter människans visdoms mått, och besparar förespråkarna av dessa doktriner om mysteriet från att försöka förklara det de inte kan förklara, för det är omöjligt för dem att reda ut det som i själva verket inte existerar.

Tänkande människor genom tiderna har försökt förstå detta stora mysterium, som de kallat det, och har inte lyckats, och liksom de tidiga fäderna mötte samma nederlag i sin strävan efter att förstå mysteriet, och sedan på grund av det nederlaget förklarade att doktrinens förklaring var Guds hemlighet, som människan inte skulle fråga om, på samma sätt tog alla dessa andra kyrkans utredare, när de blev övertygade om meningslösheten i sökandet, till sig de gamla fädernas uppmaning om att Guds hemlighet inte skulle granskas närmare, för den hörde endast till Honom, och den syndiga människan och den frälsta människan måste båda respektera Guds hemlighet. Och sålunda, från den etablerade kyrkans början, efter Jesus och hans lärjungars död, deklarerades denna doktrin om treenigheten – en i tre och tre i en, men ändock bara en – och gjordes till den vitala grundstenen i deras synliga kyrkas existens. Självklart steg det fram människor då och då, både i kyrkan, som genom att de hade mer upplysning än sina bröder i kyrkan, försökte motsätta sig sanningen om doktrinen och förklarade och vidmakthöll att det bara fanns en Gud, Fadern.

Men de var en minoritet, och eftersom de inte agerade i linje med de mäktigare så avfärdades deras synpunkter; och mysteriet blev kyrkans heliga symbol för sanning, oförklarlig och därför mer viss och med rätten till mer trovärdighet. Och det verkar vara tendensen i människornas sinnen, eller åtminstone i dem som tror på Bibeln som Guds inspirerade ord, att välkomna och uppmuntra som mer underbara och viktiga och mer värda att omhulda de saker som är mystiska, snarare än de som en människa kan läsa och förstå på sin väg (Habackuk 2:2).

Ingenstans, inte ens i Bibeln, finns det något sagt om Jesus som gör gällande att Gud är tredelad, och består av Fadern, Sonen och den Helige anden; och faktum är att Jesus när han var på Jorden aldrig lärde ut någon sådan doktrin, utan endast detta: att Fadern är Gud och den enda Guden, och att han Jesus, är Hans son och den första frukten från de dödas återuppståndelse, och att den Helige anden är Guds budbärare för att överföra den Gudomliga kärleken, och som sådan, tröstaren.

Jag vet att i några av evangelierna, så som de är en del av Bibeln nu och har antagits som kanoniska, så sägs det att Gudomen består av Fadern, Sonen och den Helige anden – dessa tre är en – men sådana evangelier innehåller inte sanningen i det här avseendet och är inte samma evangelier som skrevs ursprungligen. Dessa ursprungliga evangelier har tillförts och fråndragits under årens lopp och under kopieringen och omkopieringen som inträffade före sammanslagningen av desamma.

Dem, de sammanslagna, sammanställdes från många skrifter, och då sammanställarna under de tiderna skiljde sig åt i sina åsikter liksom människor gör nu om religiösa sanningar, där de mäktigare av dessa har auktoritet att fastslå vad som skulle accepteras, enligt deras tolkningar av dessa manuskript som kopierades, bestämde att kopiorna skulle göras i enlighet med deras idéer, och får jag säga, önskemål, och pålyste och förde ut sådana produktioner som sanna kopior av originalen. Och då dessa kopior tillverkades förstördes de föregående, och därigenom så kom de tidigaste befintliga manuskripten med dessa evangelier att existera många år efter att originalen som man hävdade att de satts samman från, skrevs och förstördes.

Och jag, Lukas, som skrev ett evangelium och som känner till det nuvarande evangelium som tillskrivs mig, säger att det är många vitala saker och uttalanden som jag aldrig skrev och som inte är sanna, som står med i det, och många sanningar som skrev står inte med i det – och likadant är det med andra evangelier.

Inte i något av våra evangelier syns mysteriet med Gudomen, och det beror på att det inte fanns och inte finns, och vi lärde inte ut att det fanns någon Gudom som består av tre personligheter. Endast en Gud, Fadern. Jesus var en människoson i den naturliga betydelsen, och en son till Gud i den andliga betydelsen, men han var inte Gud eller en del av Gud i någon mening förutom att han besatt Faderns gudomliga kärlek, och i den betydelsen var en del av Hans essens. Den Helige anden var inte Gud, utan blott Hans instrument – en Ande – den Helige anden.

Som du har fått information om, så existerade människans själ före människans skapelse i köttet, och var den enda delen av människan som gjordes till Guds avbild. Den existerade i detta rena tillstånd utan individualitet, om än med en personlighet, och liknade den Allsmäktige store Själen, vars Själ är Gud Själv, även om själen som gavs till människan inte var en del av den Stora Själen, blott med en likhet till den.

Några av er dödliga har sagt att människans själ är en del av “Översjälen”, i betydelsen Guds Själ, men detta är inte sant, och om det i någon av våra kommunikationer har sagts att människans själ är en del av Guds Själ, och jag menar medan den existerade före dess inkarnation, så ska inte våra uttalanden inte ska tolkas så. Guds ego som vi kan kalla det, är Själen, och från denna Själ utstrålar alla Guds manifesterade egenskaper, så som kraft och visdom och kärlek – men inte avundsjuka eller vrede eller hat, som några av Bibelns skribenter har sagt, för Han besitter inte sådana egenskaper. Människans ego är själen, och sin skapade renhet och perfektion från sin själ utstrålade alla de manifesterade egenskaper som tillhörde henne, så som kraft och kärlek och visdom, och varken avundsjuka eller hat eller vrede var hennes egenskaper före hennes fall.

Det har sagts att människan består av kropp, själ och ande, och detta är sant. Från er livserfarenhet vet ni vad kroppen är, och jag har sagt er vad själen är, och nu uppstår frågan; vad är anden? Jag vet att det i många hundra år har funnits stora skillnader i åsikter bland teologer och andra lärda människor om vad anden är; några påstår att den och själen är samma sak, och andra att anden är människans verkliga ego och att själen är något som har en lägre kvalitet och är underordnad anden, och andra har andra åsikter, och alla är fel, för som jag har sagt är själen egot, och allt annat som är kopplat till människan och utgör en del av hennes skapelse då hon förklarades vara “mycket god” är underordnat själen, och är endast dess instrument för att manifestera sig själv.

Som Jesus har sagt dig, så är anden själens aktiva energi och det instrument som själen manifesterar sig själv igenom; och denna definition gäller människans ande medan hon är dödlig likaväl som när hon blir en invånare i andevärlden. Anden är oskiljbar från själen, och har ingen funktion i människans existens förutom att manifestera själens potential i dess aktiviteter. Anden är inte livet, men den kan bli ett evidens för livet – den är livets andedräkt.

Och som männniskan skapades till sin Makares avbild – och som anden endast är själens aktiva energi, så kan det förmodas, genom tillämpandet av principen om korrespondenser, vilken en av dina tidigare medier berättade om, och det är sanningen, att den Helige anden är den aktiva energin i Faderns Stora Själ, och, som vi vet från våra erfarenheter och observationer, används som Faderns budbärare för att överföra Hans Gudomliga kärlek till mänskligheten. Och jag menar inte att begränsa den Helige andens mission till mänskligheten i köttet, för den överför också och skänker denna Gudomliga kärlek till Faderns själar som är andemänniskor utan kroppar av kött och ben, och som är invånare i andevärlden. Så det är en sanning att den Helige anden inte är Gud och inte är en del av Gudomen, utan blott Hans budbärare av Sanning och Kärlek som strålar ut från Hans Stora Själ och för med sig Kärlek och Ljus och Lycka till människan.

Så du förstår, det finns inget mysterium med Gudomen, och ingen hemlighet som Gud inte önskar att människan ska veta och förstå, och ingen sanning som det motsäger Guds lagar och vilja att människan ska söka efter och besitta. Det har sagts att Gud är Ande, och det är sant; men anden är inte Gud, endast ett av Hans instrument som används för att verka på mänskligheten och människors andar. Att dyrka instrumentet är en hädelse, och endast Gud ensam ska dyrkas. Jesus får inte dyrkas som Gud, den Helige anden ska inte dyrkas, och ju tidigare människor lär sig denna Sanning och följer den, desto snabbare kommer de att bli eniga med Fadern, och behaga Mästaren som, vilken några kanske inte vet, är den största dyrkaren av Fadern i hela Hans universum.

Jag har skrivit längre än jag förväntade mig, men jag hoppas att många dödliga tar emot sanningen från mitt budskap, och tror att den Helige anden inte är en del av Gudomen, och att mysteriet med Gudomen är en myt, utan kropp, själ eller ande, och att det inte finns någon sanning i hela Guds universum som människan inte är inbjuden att söka efter och förstå och besitta.

Jag ska sluta nu och när jag gör det lämnar jag dig med min kärlek och mina välsignelser, och jag ber till Fadern att sända den Helige anden till dig med en stor ymnighet av den Gudomliga kärleken. Godnatt och Gud välsigne dig tills jag kommer tillbaka.

Din broder i Kristus,

Lukas


Läs vidare här: Padgett Messages, del 4