Anneli skriver

Villkor för deltagande i kurs/utbildning

Här kan du läsa de villkor du behöver godkänna för att anmäla dig till en eller flera kurser eller utbildningar här på hemsidan. Den här texten kan du också hitta en länk till i ditt introduktionsmejl efter din anmälan. Det är lite att läsa igenom, men när du väl har gjort det så är det klart!

  • Juridisk/medicinsk ansvarsfriskrivning: Som deltagare i någon av kurserna/utbildningarna accepterar du att du själv är ansvarig för alla val du gör och beslut du fattar som rör din hälsa, vare sig det rör din fysiska hälsa, din mentala hälsa eller din emotionella hälsa, och att kursansvarig lärare inte vare sig är skyldig att ge dig specifika råd eller anvisningar om ditt fysiska, emotionella eller mentala tillstånd eller har ansvar för de val du gör som berör din hälsa på dessa områden. Deltagandet i en eller flera kurser/utbildningar här ska inte anses vara någon ersättning för kvalificerad, medicinsk rådgivning och behandling, även om ämnen som avhandlas även inkluderar de själsliga orsakerna till fysiska, mentala och emotionella sjukdomar och problem. Kursens lärare är inte utbildad inom något medicinskt område och har inte några konventionella, akademiska kvalifikationer för att ge råd om och/eller behandla sjukdomar och åkommor.
  • Upphovsrätt: Allt material som utges i samband med och som en del av kurserna/utbildningarna som erbjuds på den här hemsidan är Anneli Erkkonens intellektuella/immateriella egendom, och får endast användas med skriftligt tillstånd – du är välkommen att sprida och prata om innehållet för personligt bruk, men innehållet får inte ändras eller säljas eller utges under annans namn som deras immateriella egendom – detta för att skydda integriteten i det som förmedlas och låta det behålla en så ursprunglig och tydlig funktion som möjligt i form av ett undervisningsmaterial som baseras på Divine Truth-läran. Som upphovsrättsinnehavare vidtar jag inga som helst åtgärder om någon skulle bryta mot detta önskemål, utan det hamnar på den personens samvete och själsliga kompensation.
  • Avbryta utbildning/kurs: Som deltagare i en kurs eller utbildning (eller flera) här har du alltid rätt att avbryta din kurs eller utbildning när du själv vill, genom att meddela detta via e-post, till anneli@erkkonen.one. Du behöver inte ange något skäl, och du har heller ingen skyldighet att fullfölja någon kurs/utbildning. Kurserna/utbildningarna är inte berättigade till någon form av studiestöd.
  • Force Majeure/omständigheter utanför kursledarens kontroll: Kompendier, tid med läraren i e-postkommunikation och övrigt innehåll i kurserna/utbildningarna är kostnadsfria, och ges endast ut i den omfattning som kursansvarig/lärare har möjlighet att tillhandahålla de resurserna. Skulle den möjligheten påverkas hos kursansvarig/lärare så att du inte får tillgång till delar av eller hela kursen/utbildningen (t.ex. p.g.a. sjukdom, tekniska eller ekonomiska begränsningar e.dyl.) så förfaller hela eller berörda delar av kursen/utbildningen och du har inte möjlighet att utkräva kompensation i någon form för eller att få tillgång till nämnda uteblivna resurser under sådana omständigheter. När möjligheterna har återkommit så erbjuds du möjligheten att fortsätta din utbildning eller kurs enligt de ursprungliga planerna. Detsamma gäller i den händelse att du själv skulle få försvårande eller förhindrande omständigheter att delta i kurs eller utbildning, på motsvarande vis.
  • Återbetalning: Då alla kurser och utbildningar och deras respektive innehåll skänks som gåvor så finns det ingen möjlighet att kräva återbetalning. Ekonomiska gåvor som skänks (som uttryck för uppskattning, ett tack eller stöd i arbetet) är alltid frivilliga och ska ses som slutgiltiga, så tänk hellre över en donation i förväg än att känna att du ångrar dig efteråt (däremot förbehåller jag mig rätten att returnera donationer som jag känner är avsedda att påverka mina val och beslut i någon riktning, i den mån jag uppfattar sådana intentioner).
  • 4 moraliska grundregler:
  1. Vi har allihop en fri vilja, och detta respekteras på alla vis. Du uppmuntras att vara sanningsenlig och kärleksfull och ödmjuk, men du väljer detta helt själv. Både lärare och utbildningsdeltagare har rätt att avbryta utbildningen/kursen och/eller kommunikationen om de så önskar, utan att behöva ange något skäl (dock är det ofta kärleksfullt att förklara sina val, men det beror lite på varje situation – något som tas upp i flera av kurserna.)

2. Vi äger och ansvarar för våra egna känslor, vilket innebär att känslor av t.ex. ilska och en upplevelse av att vara provocerad och därför vilja försvara sig eller angripa känns igenom och bearbetas innan vi kommunicerar med andra. Utbildningens innehåll är i människors nuvarande, generella tillstånd väldigt provokativt stundtals, och konfronterar många av våra uppfattningar om moral, kärlek och känslomässiga beroenden, för att nämna några aspekter där vi helt enkelt ibland inte är villiga att byta åsikt och t.ex. vill försvara gamla smärtor och sår på det viset.

3. All kommunikation sker konfidentiellt, och det du skriver till mig stannar hos mig.
E-postkommunikation är dock till sin natur inte helt 100 % säker från att plockas upp av obehöriga parter då mejlet befinner sig mellan avsändare och mottagare (det gäller nog de flesta kanaler vi använder oss av idag på internet), så det är viktigt att känna till detta när du väljer vad du ska skriva i din kommunikation via e-post.

4. Jag som kursansvarig och lärare äger rätten att helt välja själv om och när jag vill ge respons på kursdeltagares frågor, kommentarer, återkoppling, kritik, personliga berättelser med mera, och jag förbehåller mig rätten att svara i alla lägen när och så som det är kärleksfullt att göra det.
Med andra ord kommer jag att exempelvis ge en återkoppling om jag bedömer någons kommunikation som en önskan om att få ett känslomässigt beroende tillgodosett, och jag ger den återkopplingen på ett kärleksfullt vis, samtidigt som jag talar om hur vi behöver hantera det beroendet för att vi ska kunna fortsätta kommunikationen på ett mer kärleksfullt vis därefter).